Magenblutungen bei kleinen Acetylsalicylsäure-Dosen

  • f -- Kelly JP, Kaufman DW, Jurgelon JM et al. Risk of aspirin-associated major upper-gastrointestinal bleeding with enteric-coated or buffered product. Lancet 1996 (23. November); 348: 1413-6